Wolkom op it webstee fan de Jongfryske Mienskip
Klik earne op dizze moaie flagge om troch te gean
Dêr sill' wy, as Friezen, swarre: "Aldfaars erf, wy weitsje oer Dy!"
Om dizze side yn al har gloarje te sjen wurd Firefox as Chrome oanrieden!

Webferwizings

Under webferwizings fynsto in oersicht fan befreone organisaasjes en dokuminten. De dokuminten binne sawol fan de Jongfryske Mienskip as fan oare organisaasjes of oerheden. De measte dokuminten binne yn PDF-formaat. Wy wolle graach ynformaasje jaan en de (ynter-)Fryske saak tagonklik meitsje foar elkenien. As der webferwizings of dokuminten misse, dan hearre wy dat graach.

Oare eksterne dokuminten

Rapport fan de Mingde Kommisje Desintralisaasjefoarstellen provinsjes (tekst yn it Nederlânsk).
Manifest 1991 RfdFB
Kanon Fryske skiednis konsepttekst foar in kanon fan de Fryske skiednis.
Folder fragen oer Fryske plaknammen
Inisjatyfútstel en beslút_foech Frysk provinsje_2006 inisjatyfútstel en beslút fan Provinsjale Steaten (13-10-2006) foar in brief oan de ynformateur en formateur fan it nije kabinet oer mear foech foar de provinsje en it neikommen fan ryksferplichtings.

Navigaasje