Wolkom op it webstee fan de Jongfryske Mienskip
Klik earne op dizze moaie flagge om troch te gean
Dêr sill' wy, as Friezen, swarre: "Aldfaars erf, wy weitsje oer Dy!"
Om dizze side yn al har gloarje te sjen wurd Firefox as Chrome oanrieden!

Lid wurde

Foar 3,50 euro yn 'e moanne bisto lid fan de JFM! Dêrmei;

 • krijsto 4 kear yn 't jier Nij Frisia tastjoerd
 • stipesto ús wurk (sjoch ek by ‘Feriening, fisy & missy’)
 • wurdsto útnûge foar in ferskaat oan sosjale aktiviteiten

Lidmaatskipsbrief Delhelje

Do wolst lid wurde fan de Jongfryske Mienskip? Dat kin! Us Lidmaatskipsbrief kinsto hjir delhelje. Nei it ynfoljen en ûndertekenjen kinsto it lidmaatskipsbrief stjoere nei ús e-mailadres jongfryskemienskip@gmail.com. As jo it lidmaatskipsbrief oer de post stjoere wolle, kinne jo ús op it niisneamde adres freegje nei in postadres.

Mitglied werden

Der Verein Jongfryske Mienskip hat sich zum Ziel gesetzt, die Gleichberechtigung des friesischen Volkes. Daher setzen wir uns ein für:

 • die friesische Sprache un Identität
 • mehr interfriesische Zusammenarbeit und Zusammenhalt
 • publizieren wir viermal im Jahr die Zeitschrift Nij Frisia
Der Mitgliedsbeitrag im Verein Jongfryske Mienskip beträgt 3,50 Euro im Monat und wird von Ihrem Konto per SEPA-Lastschrift eingezogen.

Als Mitglied;

 • erhalten Sie vier Mal im Jahr die Zeitschrift Nij Frisia in Ihren Briefkasten
 • unterstützen Sie unsere Arbeit, und die Arbeit anderer friesisch-engagierten Menschen
 • können Sie an Aktivitäten der Jongfryske Mienskip teilnehmen

Beitrittserklärung zum Download

Die Beitrittserklärung öffnet sich im PDF-Format. Bitte ausdrucken, ausfüllen und eingescand an uns senden per E-Mail.

Wenn Sie weitere Fragen zur Mitgliedschaft im Verein Jongfryske Mienskip haben, schreiben Sie uns eine E-Mail: jongfryskemienskip@gmail.com
Wir freuen uns auf Sie!

Word lid

De vereniging Jongfryske Mienskip zet zich in voor de emancipatie van het Friese volk. De vereniging zet zich daarom in voor:

 • de Friese taal en identiteit
 • meer inter-Friese samenwerking en uitwisselingen
 • publiceren wij vier keer per jaar het tijdschrift Nij Frisia
Het ledengeld van de vereniging Jongfryske Mienskip bedraagt 3,50 euro per maand. Dit bedrag wordt automatisch geïncasseerd.

Als lid;

 • ontvangt u vier keer per jaar het tijdschrift Nij Frisia
 • ondersteunt u ons werk en het werk van andere Fries geëngageerde mensen
 • kunt u aan activiteiten van de Jongfryske Mienskip deelnemen

Lidmaatschipsformulier Downloaden

Het lidmaatschapsformulier wordt geopend als pdf-bestand. Gaarne uitprinten, invullen en ingescand terugmailen.

Als u nog vragen over het lidmaatschap van de vereniging Jongfryske Mienskip heeft, schrijf ons alstublieft op: jongfryskemienskip@gmail.com
Wij hopen u als lid te mogen begroeten!

Navigaasje